27 ต.ค. 2559    
 
E-mail : 
Password :
Register
Forget Password
 
 
ท่านสนใจข้อมูลด้านการตลาดเครื่องประดับซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มใดมากที่สุด
เครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยง
เครื่องประดับสำหรับเด็ก
เครื่องประดับสำหรับผู้สูงอายุ
เครื่องประดับสำหรับสาวโสด
เครื่องประดับสำหรับผู้ชาย
  คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่    
 
   
  ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่ง โดยข้อมูลจะครอบคลุมทั้งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ กฎระเบียบการค้า โครงสร้างภาษี ข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี สถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออก พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคทางการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำและสร้างระบบเตือนภัยให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ที่ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้นนี้นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม พัฒนารูปแบบสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนหลีกเลี่ยง การเกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า
 
     
     
Copyright © 2006. The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization). All rights reserved.
Gem and Jewelry Information Center
Tel : 02-634-4999 ext 444    Fax : 02-634-4999 ext 436    E-mail : database@git.or.th

Best View in Internet Explorer Version 11 or later